Dôsledne plánovaná a dlhodobo udržateľná výroba

Všetky továrne GROHE po celom svete sa riadia tými najprísnejšími štandardmi manažmentu životného prostredia a bezpečnosti práce

GROHE Production Plant for showers and faucets

Pojem „udržateľný rozvoj“ má pre medzinárodnú spoločnosť, akou je GROHE, mnoho dôležitých aspektov. A energeticky efektívna výroba je jedným z nich. Spoločnosť GROHE prevádzkuje tri továrne v Nemecku a tri v zahraničí a je zaviazaná vyrábať svoje produkty s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Zohľadňuje však aj ekonomické aspekty. V rámci tohto úsilia spoločnosť GROHE priebežne zlepšuje všetky pracovné postupy a výrobné procesy, aby bolo vždy možné splniť všetky požiadavky na ochranu životného prostredia, zdravia a bezpečnosť.
Naša spoločnosť je popredným svetovým výrobcom sanitárneho vybavenia, a ako taká sa snaží byť vzorom pre celý priemysel a prinášať proaktívny prístup k súčasným ekologickým, ekonomickým a spoločenským výzvam. Všetky továrne spoločnosti GROHE na celom svete podliehajú centrálne vydávaným organizačným smerniciam a postupom v oblasti manažmentu životného prostredia, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhoda s miestnymi zákonmi a reguláciami má vysokú prioritu a je overovaná prostredníctvom pravidelných interných a externých auditov environmentálnych procesov a procesov ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Všetky továrne v Európe sú už od roku 2003 certifikované podľa normy ISO 14001, popredného medzinárodného štandardu pre systémy manažmentu životného prostredia. Thajská továreň v Klaengu nasledovala v roku 2004. Systém riadenia akosti spoločnosti je od roku 1992 certifikovaný podľa normy ISO 9001. V novembri 2011 boli všetky továrne spoločnosti GROHE v Nemecku, Portugalsku a Thajsku certifikované podľa normy OHSAS 18001: 2007, popredné svetové normy pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

GROHE Plant Hemer

Pokračujúce úsilie v oblasti životného prostredia

Čo sa týka výroby, procesy ochrany životného prostredia sa zameriavajú predovšetkým na účinnosť energie a zdrojov, vyhýbanie sa odpadom, vysokú mieru recyklácie, nízku spotrebu vody a ochranu klímy. Spoločnosť GROHE už od rok 2007 meria svoju ekologickú stopu. Meranie sa najskôr týkalo iba výroby, avšak v roku 2010 bolo rozšírené aj na logistické procesy. Od roku 2011 sa uhlíková stopa spoločnosti GROHE meria aj na celosvetových distribučných kanáloch.
Už niekoľko rokov po sebe spoločnosť GROHE pravidelne zvyšuje mieru recyklácie. Platí to najmä pre zahraničné továrne. Šrot vznikajúci pri zlievaní kovov na výrobu vodovodných batérií sa takmer úplne znovu použije alebo roztaví a vnútorne recykluje. Takmer všetok šrot, hobliny a ďalší odpad je možné okamžite roztaviť a recyklovať do výrobného procesu. Plastové súčasti, ktoré vznikajú ako odpad pri procese zlievania, sa obvykle rozložia na granule a navedú späť do rovnakého výrobného stroja.
Kontrolné oddelenie spoločnosti GROHE kladie na udržateľný rozvoj obrovský dôraz. Výsledkom je predovšetkým Kódex správania dodávateľa spoločnosti GROHE a rad ďalších prostriedkov pre posudzovanie dodávateľov a poskytovateľov služieb, ktorí sú navyše zaviazaní podpisovať vyhlásenie o zhode. Tieto dokumenty stanovujú povinnosti dodávateľov dodržiavať štandardy o ochrane životného prostredia a zdravia pri práci stanovené spoločnosťou GROHE.

Efektívne využívanie elektrickej energie a prírodných zdrojov patrí medzi dôležité vlastnosti produktov GROHE nielen pri každodennom používaní, ale taktiež už pri výrobe. Nové procesy a technológie viedli k podstatnému zníženiu využívania cenných prírodných zdrojov. Investície do ekológie však priniesli aj ekonomické benefity. To je zrejmé napríklad v továrni GROHE v Hemeri, kde bola po inštalácii systémov rekuperácie tepla a novej odmasťovacej jednotky znížená ročná spotreba plynu približne o 20 %. Súčasne sa znížila ročná spotreba elektrickej energie o približne 20 percent prostredníctvom inštalácie systému centrálneho riadenia kompresorov, ako aj modernizácie osvetľovacieho systému továrne.
Zlievanie kovov zostáva neodmysliteľnou súčasťou výroby vodovodných batérií a tepelná energia potrebná na roztavenie kovov predstavuje nezanedbateľný dopad na životné prostredie. Spoločnosť GROHE podstatne znížila energetickú náročnosť tohto procesu vďaka efektívnemu využitiu odpadového tepla. Spoločnosť GROHE taktiež implementovala niekoľko opatrení zameraných na zníženie obsahu mosadze vo vodovodných batériách. V dôsledku toho bola hmotnosť pákovej umývadlovej batérie znížená o 30 percent.

GROHE Plant Hemer

Zameranie na čistotu vody

Stredobodom sveta GROHE je voda. Prísna kontrola jej kvality tak hrá mimoriadne dôležitú rolu na všetkých úrovniach aktivít spoločnosti. Prísne limity na spotrebu vody a produkciu látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré stanovujú nemecké zákony, uplatňujeme aj v zahraničných továrňach. Na vylúčenie rizika znečistenia vody prostredníctvom úniku chladiacich mazív používaných vo výrobných procesoch používame moderné a konzistentné monitorovacie technológie. Vo svojej továrni v thajskom Klaengu využíva spoločnosť GROHE špeciálny systém na úpravu vody založený na vodných rastlinách. Tie čistia odpadovú vodu prostredníctvom mikroorganizmov. Odpadový systém v továrni GROHE v Hemeri bol tiež komplexne modernizovaný. Spoločnosť ďalej podniká všetky opatrenia potrebné na minimalizáciu ďalších nežiaducich environmentálnych rizík. Všetky továrne majú pripravené núdzové plány a pravidelne vykonávajú evakuačné a požiarne cvičenia. Taktiež zamestnanci sú dôkladne preškolení pre prípad úniku nebezpečných chemických látok.

Udržateľná výroba spoločnosti GROHE je podčiarknutá záväzkom spoločnosti chrániť životné prostredie a chrániť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov.

Prečítajte si tiež

Používame súbory cookies, aby sme zaistili, že Vám poskytneme najlepší možný užívateľský zážitok pri používaní našich webových stránok a zlepšíme relevantnosť našej komunikácie s Vami. Ak budete pokračovať v prezeraní našich webových stránok, predpokladáme, že súhlasíte s používaním cookies na webových stránkach GROHE. Podrobné informácie o spôsobe použitia súborov cookies nájdete na nasledujúcej stránke: Súkromie