Inštalácia závesnej toalety

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Príprava

1 – Pred demontážou starej batérie uzatvorte hlavný uzáver vody.

2 – Pripravte si všetky potrebné súčasti a nástroje v blízkosti miesta inštalácie.

Montáž rámu

1 – Spojte k sebe zvislé stĺpiky a vodorovné podpery. Pevne ich dotiahnite skrutkami k sebe.

2 – Nasuňte na obe strany splachovacej nádrže upevňovacie držiaky a uistite sa, že bezpečne držia.

3 – Zasuňte na spodnú časť nádrže vertikálnu splachovaciu rúru.

4 – Vložte splachovaciu nádrž do rámu. Najskôr do rámu zasuňte koleno splachovacej rúry a potom zatlačte na nádrž a zacvaknite ju do rámu.

5 – Pomocou 10 mm račňového kľúča dotiahnite skrutky upevňovacích držiakov.

6 – Nasuňte a pribite na spodnú časť rámu upevňovacie nožičky.

7 – Nasaďte na rám držiak 90° odpadového kolena.

Umiestnenie toalety a označenia

1 – Pomocou vodováhy nakreslite na stenu zvislú čiaru označujúcu stred odpadovej rúry. Pre štandardné umiestnenie misy 400 mm nad podlahou vyznačte čiaru A vo výške 1 m a čiaru B vo výške 1,08 m (merané od podlahy). V prípade potreby je možné tieto vzdialenosti upraviť podľa vlastných preferencií.

2 – Na čiare B zakreslite umiestnenie nástenných držiakov – 235 mm naľavo a napravo od stredovej čiary.

3 – Dokončite montáž vsadením 90° odpadového kolena do držiaka.

4 – Priložte rám k stene a skontrolujte jeho pozíciu vzhľadom na vodovodnú prípojku a odpadovú rúru. Natočte 90° odpadové koleno v závislosti od orientácie odpadovej rúry (vodorovne alebo zvisle). V prípade potreby zaistite pripojenie PVC rúrou.

5 – Skontrolujte, či je rám vo vzdialenosti aspoň 230 mm od steny. Potom na podlahu vyznačte umiestnenie otvorov v upevňovacích nožičkách rámu.

Nastavenie a pripevnenie WC

1 – Naneste mazivo na 110 mm pripájacie hrdlo, aby doň bolo možné ľahko zapojiť odpadové koleno. V prípade, že je potrebné spojiť PVC rúry, použite vodorovné nalepovacie koleno 90/100. Pre štandardné umiestnenie misy je požadovaná výška kolena 230 mm. Skontrolujte, že je koleno vyrovnané podľa označenia na stene. V prípade potreby miery upravte podľa požadovanej výšky misy.

2 – Vyvŕtajte do steny otvory pomocou 10 mm vrtáka. Vložte do otvorov príchytky.

3 – Vyvŕtajte do podlahy otvory pomocou 12 mm vrtáka. Vložte do otvorov príchytky.

4 – Zarovnajte výšku rámu podľa čiary A.

5 – Dotiahnite skrutky v upevňovacích nožičkách pomocou 13 mm kľúča. Overte, či je rám vo vodorovnej polohe.

6 – Vodorovnú polohu rámu je možné upraviť povolením nastavovacej skrutky na jednej z nožičiek pomocou 13 mm kľúča. Po vyrovnaní polohy kľúč opäť dotiahnite. Skontrolujte taktiež dotiahnutie skrutky na druhej nožičke.

7 – Umiestnite nástenné držiaky na vrchnú časť rámu.

8 – Nasaďte na závitovú tyč súčasti v nasledujúcom poradí: 1 maticu, 2 tesniace krúžky a 1 maticu.

9 – Vložte závitovú tyč do nástenných držiakov. Pripevnite nástenné držiaky k stene pomocou 13 mm otvoreného kľúča.

10 – Upravte zvislú polohu pomocou skrutiek a vodováhy. Skrutky dotiahnite pomocou 13 mm otvoreného kľúča. Zacvaknutím kovových svoriek uzamknite polohu skrutiek. Dokončite montáž nasadením plastových násadiek na závitovú tyč.

11 – Nasaďte na držiak odpadovej rúry, ktorý ste pripevnili predtým, plastovú svorku.

Montáž splachovacieho mechanizmu

1 – Zatiahnutím za červenú rukoväť odstráňte prepravnú ochranu a vyhoďte ju.

2 – Vylomte krytku, aby ste získali prístup k prípojke studenej vody

3 – Naskrutkujte vonkajšiu časť uzatváracieho ventilu na prípojku studenej vody pomocou 22 mm otvoreného kľúča a hasáka. Na tejto prípojke sa nesmie nachádzať tesnenie.

4 – Nasmerujte výtok uzatváracieho ventilu doprava.

5 – Naskrutkujte na výtok uzatváracieho ventilu koncovku ohybnej prívodnej hadice.

6 – Skontrolujte, či je izolačný ventil uzavretý, a otvorte hlavný uzáver vody. Uistite sa, že je prípojka izolačného ventilu vodotesná.

7 – Umiestnite druhú koncovku hadice do vedra a opatrne otvorte izolačný ventil. Skontrolujte, či voda bez problémov preteká. Zatvorte izolačný ventil. Týmto sa z vodovodnej prípojky vyplavia prípadné nečistoty.

8 – Naskrutkujte koncovku ohybnej prívodnej hadice k splachovaciemu systému.

9 – Umiestnite kontrolnú šachtu v závislosti od natočenia splachovacieho tlačidla.

Zakrytie konštrukcie

1 – Vyrežte otvory do krycej vrstvy tak, aby zodpovedali príslušným prvkom sanitárneho systému.

2 – Naskrutkujte závitové tyče cez kryciu vrstvu do rámu.

3 – Vložte nástavce pre splachovaciu a odpadovú rúru.

4 – Dokončite montáž krycej vrstvy.

Montáž záchodovej misy

1 – Nasaďte na splachovaciu rúru tesnenie a pevne dotiahnite.

2 – Zasuňte splachovaciu aj odpadovú rúru do misy a vyznačte, kde rúry presahujú okraje misy.

3 – Následne úplne zasuňte rúry do nástennej konštrukcie a vyznačte miesto, kde rúry vystupujú z konštrukcie.

4 – Zmerajte vzdialenosť medzi značkami urobenými na rúrach. Túto vzdialenosť preveďte ku koncom rúrok, pripočítajte 5 mm a tento kus odrežte.

5 – Pomocou dláta vyhlaďte konce rúrok.

6 – Zasuňte rúry úplne do nástennej konštrukcie.

7 – Dotiahnite závitové tyče vedúce z nástennej konštrukcie tak, aby prečnievali o 6 cm.

8 – Potrite koncovky rúr mydlovou vodou. Nasmerujte keramickú misu tak, aby doliehala na splachovaciu rúru, odpadovú rúru a závitové tyče. Potom ju pritlačte k rámu.

9 – Okamžite nasaďte na závitové tyče plastovú súčiastku, tesniaci krúžok a maticu. Maticu dotiahnite pomocou 18 mm otvoreného kľúča bez prebytočnej sily.

10 – Overte, či je misa vo vodorovnej polohe. V prípade potreby polohu upravte otáčaním plastových súčiastok. Nasaďte plastové krytky.

Montáž splachovacieho tlačidla

1 – Pomocou rezačky opatrne zrežte vyčnievajúcu časť plastového krytu šachty.

2 – Otvorte vodovodnú prípojku.

3 – Umiestnite nástenný rám pre splachovacie tlačidlo tak, aby plastové pružiny smerovali nadol. Pripevnite rám pomocou 2 skrutiek.

4 – Naskrutkujte na zadnú stranu splachovacieho mechanizmu pneumatické tlačidlo. Následne k nemu pripojte modrú hadičku.

5 – Priložte spodnú stranu tlačidla k rámu a pripevnite ho zacvaknutím po bokoch.

Napustenie vody a dokončenie

1 – Stlačte splachovacie tlačidlo a overte, že splachovanie funguje správne.

2 – Priestor medzi stenou a zadnou stranou misy vyplňte vrstvou silikónu.

3 – Vložte do misy plastové skoby a dotiahnite ich pomocou skrutiek.

4 – Nasaďte na skoby chrómové kryty.

5 – Umiestnite otvory závesov dosky na vyčnievajúce časti skôb. Zacvaknite.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.