Inštalácia termostatickej<br/>vaňovej/sprchovej batérie

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Príprava

Ak sa v domácnosti vykonávajú rozsiahle stavebné práce, je nutné vodovodnú sieť prepláchnuť a zbaviť od prípadných nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu batérie.

Pred demontážou starej batérie sa presvedčte, že sa prípojka teplej vody nachádza naľavo, zatiaľ čo prípojka studenej vody napravo. V opačnom prípade kontaktujte inštalatéra.

Pripravte si všetky potrebné súčasti a nástroje v blízkosti miesta inštalácie.

Pred demontážou starej batérie uzatvorte hlavný uzáver vody.

Príprava

1 – Priskrutkujte excentre do vodovodných prípojok v stene tak, aby vyčnievali o cca 42 mm.

2 – Dotiahnite krytky excentrov tak, aby doliehali k stene.

3 – Skontrolujte, či sú od seba stredy excentrov vzdialené 150 mm. Zároveň skontrolujte ich horizontálne vyrovnanie. V prípade potreby upravte.

4 – Nasaďte na excentre batériu a pevne dotiahnite matice. Matice sa nesmú dotýkať krytiek excentrov. Vykonajte prípadné úpravy polohy a overte, či je batéria vo vodorovnej polohe.

5 – Potom batériu demontujte. Poznačte si vzdialenosť medzi koncami excentrov a stenou.

Montáž termostatickej sprchovej batérie

1 – Oblepte vnútorné koncovky excentrov pomocou PTFE pásky.

2 – Dotiahnite excentre pomocou 22 mm otvoreného kľúča.

3 – Natočte spojky tak, aby medzi ich stredmi bola vzdialenosť 150 mm a obe boli v stene priskrutkované rovnako hlboko podľa predchádzajúcich meraní. Potom skontrolujte ich vyrovnanie pomocou vodováhy.

4 – Priestor medzi stenou a excentrami vyplňte vrstvou silikónu.

5 – Dotiahnite krytky excentrov tak, aby doliehali k stene.

6 – Odstráňte z otvorov na batérii červené a modré krytky. Uistite sa o správnom umiestnení sitiek – zaoblená strana musí smerovať dovnútra.

7 – Nasaďte batériu na excentre bez akéhokoľvek prídavného tesnenia a dotiahnite matice pomocou 32 mm otvoreného kľúča.

8 – Pomocou vodováhy overte, že je batéria vyrovnaná. V prípade potreby upravte. Otvorte vodovodné prípojky a skontrolujte, či nedochádza k únikom vody.

Pripojenie sprchovej hadice

Skontrolujte, či je tesnenie v hadici v správnej polohe, a potom dotiahnite koncovku hadice na otvore v batérii.

Vytiahnite tlačidlo prepínača medzi vaňovou výtokovou trubicou a sprchou a overte funkciu ručnej sprchy.

Teraz overte, či termostatická batéria funguje správne.

Nastavenie termostatickej batérie

1 – Zmerajte pomocou teplomera teplotu vody. Ak teplota vody dosahuje 38 °C vo chvíli, keď sa ukazovateľ na rukoväti nachádza na značke 38 °C, nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia.

2 – V opačnom prípade zastavte prúd vody a pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt na rukoväti batérie slúžiaci na nastavenie teploty.

3 – Povoľte skrutku a vytiahnite rukoväť.

4 – Spustite prúd vody. Otáčajte čiernym vrúbkovaným gombíkom dovtedy, kým teplota vody nedosiahne 38 °C.

Nasaďte rukoväť späť tak, aby jej ukazovateľ mieril na značku 38 °C. Dotiahnite skrutku v rukoväti a nasaďte späť jej kryt.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.