NÁJSŤ SHOWROOM, INŠTALATÉRA
Showrooms
  • Showroom
  • Záručný servis

My Notepad

You have not assigned any products.

Once you have added products to your notepad you can download your list right here.

0 Product(s)
Download as PDF
Delete all

The Product is already stored on your notepad.

Inštalácia termostatického sprchového systému

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Príprava

1 – Ak sa v domácnosti vykonávajú rozsiahle stavebné práce, je nutné vodovodnú sieť prepláchnuť a zbaviť od prípadných nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu batérie.

2 – Pred demontážou starej batérie sa presvedčte, že sa prípojka teplej vody nachádza naľavo, zatiaľ čo prípojka studenej vody napravo. V opačnom prípade kontaktujte inštalatéra.

3 – Pripravte si všetky potrebné súčasti a nástroje v blízkosti miesta inštalácie. Pred demontážou starej batérie uzatvorte hlavný uzáver vody.

Príprava

1 – Zmerajte vzdialenosť medzi koncovkami vodovodných prípojok a stropom. Táto vzdialenosť musí byť aspoň 118 cm.

2 – Priskrutkujte excentre do vodovodných prípojok v stene tak, aby vyčnievali o cca 42 mm.

3 – Dotiahnite krytky excentrov tak, aby doliehali k stene.

4 – Skontrolujte, či sú od seba stredy excentrov vzdialené 150 mm. Zároveň skontrolujte ich horizontálne vyrovnanie. V prípade potreby upravte.

5 – Nasaďte na excentre batériu a pevne dotiahnite matice. Matice sa nesmú dotýkať krytiek excentrov. Vykonajte prípadné úpravy polohy a overte, či je batéria vo vodorovnej polohe.

6 – Potom batériu úplne odmontujte. Poznačte si vzdialenosť medzi koncami excentrov a stenou.

Montáž termostatickej sprchovej batérie

1 – Oblepte vnútorné koncovky excentrov pomocou PTFE pásky.

2 – Dotiahnite excentre pomocou 22 mm otvoreného kľúča.

3 – Natočte spojky tak, aby medzi ich stredmi bola vzdialenosť 150 mm a obe boli v stene priskrutkované rovnako hlboko podľa predchádzajúcich meraní. Potom skontrolujte ich vyrovnanie pomocou vodováhy.

4 – Priestor medzi stenou a excentrami vyplňte vrstvou silikónu.

5 – Dotiahnite krytky excentrov tak, aby doliehali k stene.

6 – Odstráňte z otvorov na batérii červené a modré krytky. Uistite sa o správnom umiestnení sitiek – zaoblená strana musí smerovať dovnútra.

7 – Nasaďte batériu na excentre bez akéhokoľvek prídavného tesnenia a dotiahnite matice pomocou 32 mm otvoreného kľúča.

8 – Pomocou vodováhy overte, že je batéria vyrovnaná. V prípade potreby upravte. Otvorte vodovodné prípojky a skontrolujte, či nedochádza k únikom vody.

Montáž sprchovej tyče

1 – Zasuňte sprchovú tyč do termostatickej batérie na doraz

2 – Umiestnite nástenný držiak do vrchnej svorky na sprchovej tyči plochou stranou mieriacou nadol.

3 – Skontrolujte vyrovnanie tyče pomocou vodováhy.

4 – Poznačte na stene ceruzkou miesta na vyvŕtanie otvorov a tyč odsuňte.

5 – Nasaďte na vŕtačku 6 mm vrták, adekvátny pre príslušný typ muriva.

6 – Vyvŕtajte tri otvory, naplňte ich silikónom a vložte do nich pribalené príchytky.

7 – Nasaďte na nástenný držiak pružné tesnenie a medzi stenu a držiak vložte pevné tesnenie.

8 – Priskrutkujte nástenný držiak.

9 – Nasaďte na držiak krytku a zasuňte tyč späť do svojej pozície na termostatickej batérii. Zasuňte vrchnú časť sprchovej tyče do držiaka a dotiahnite pomocou 3 mm poistnej závrtnej skrutky.

Inštalácia hlavovej sprchy

1 – Nasaďte sprchové rameno na sprchovú tyč a upevnite pomocou modrej 2,5 mm poistnej závrtnej skrutky.

2 – Vložte do hlavovej sprchy sitko (smerom nadol) a červené tesnenie – presne v tomto poradí. Naskrutkujte hlavovú sprchu na sprchové rameno.

3 – Skontrolujte, či hlavová sprcha správne funguje.

Nastavenie termostatickej batérie

1 – Zmerajte pomocou teplomera teplotu vody. Ak teplota vody dosahuje 38 °C vo chvíli, keď sa ukazovateľ na rukoväti nachádza na značke 38 °C, nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia.

2 – V opačnom prípade zastavte prúd vody a pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt na rukoväti batérie slúžiaci na nastavenie teploty.

3 – Povoľte skrutku a vytiahnite rukoväť.

4 – Spustite prúd vody. Otáčajte čiernym vrúbkovaným gombíkom dovtedy, kým teplota vody nedosiahne 38 °C. Nasaďte rukoväť späť tak, aby jej ukazovateľ mieril na značku 38 °C. Dotiahnite skrutku v rukoväti a nasaďte späť jej kryt.

Inštalácia ručnej sprchy

1 – Skontrolujte, či sa v hadici nachádza príslušné tesnenie. Ak nie, vložte do koncovky hadice tkané alebo gumové tesnenie.

2 – Priskrutkujte menšiu koncovku hadice do tela termostatickej batérie.

3 – Priskrutkujte väčšiu koncovku hadice k ručnej sprche.

4 – Overte, či termostatická batéria, hlavová a ručná sprcha fungujú správne.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.